FAN BINGBING - CHINESE ACTRESS

PORTRAIT

GAOLEI&IMAGE

   FAN BINGBING - CHINESE ACTRESS  
  ( GRAZIA ). PARIS. 2013   
               
GAOLEI&IMAGE PARIS 
©